100 mln zł na ochronę przyrody

Pozarządowe organizacje ekologiczne, samorządy, jednostki badawczo-naukowe oraz uczelnie zachęcamy do składania wniosków o dofinansowanie w ramach konkurów ogłoszonych przez Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych – Instytucję Wdrażającą Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Konkurs nr 2.4.1/1/2017 dotyczy ochrony gatunków i siedlisk. Wsparciem mogą być objęte projekty z zakresu ochrony czynnej siedlisk przyrodniczych i gatunków, zagrożonych w skali Europy i kraju. Zgłaszane działania ograniczone terytorialnie do jednego województwa powinny dotyczyć terenów parków narodowych i obszarów Natura 2000, projekty ponadregionalne mogą być realizowane również poza obszarami wymienionymi powyżej.
Nabór wniosków trwa do 26 czerwca 2017 r., a pula środków UE przeznaczona na dofinansowanie projektów to 75 mln zł.

Wsparciem w ramach konkursu nr 2.4.2/1/2017 mogą zostać objęte projekty, które polegają na poprawie łączności pomiędzy siedliskami, w szczególności obszarami cennymi przyrodniczo poprzez eliminowanie lub ograniczanie barier infrastrukturalnych dla przemieszczających się zwierząt.
Termin naboru wniosków trwa do 15 maja 2017 r., a pula środków UE przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 34 mln zł.