Sprawozdanie z przebiegu konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych i nagród Województwa Lubelskiego za osiągnięte wyniki sportowe oraz wyróżnień dla osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej

 1. Podstawa prawna konsultacji.
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688);
 • Uchwała Nr XLVII/824/10 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 10 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 124 poz. 2157 z późn. zm.);
 • Uchwała Nr LXXIV/1663/2019 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 24 września 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych i nagród Województwa Lubelskiego za osiągnięte wyniki sportowe oraz wyróżnień dla osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.
 1. Przedmiot konsultacji.

Przedmiotem konsultacji był projekt uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych i nagród Województwa Lubelskiego za osiągnięte wyniki sportowe oraz wyróżnień dla osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej, stanowiący załącznik do Uchwały Nr LXXIV/1663/2019 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 24 września 2019r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych i nagród Województwa Lubelskiego za osiągnięte wyniki sportowe oraz wyróżnień dla osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.

 1. Omówienie przebiegu konsultacji

Zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie niniejszy projekt uchwały został poddany konsultacjom:

 • Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego – w terminie 30 dni od dnia doręczenia projektu uchwały.

Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego na posiedzeniu w dniu 18 października 2019 r. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

 • Wojewódzką Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych przy Marszałku Województwa Lubelskiego – w terminie 14 dni od dnia doręczenia projektu uchwały.

Wojewódzka Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych przy Marszałku Województwa Lubelskiego uchwałą nr 1/10/2019 z dnia 9 października 2019r. zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.

 • Na podstawie Uchwały Nr LXXIV/1663/2019 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 24 września 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu w/w uchwały, Departament Promocji, Sportu i Turystyki UMWL w Lublinie od dnia 27 września 2019r. do dnia 3 października 2019 r. przeprowadził konsultacje z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność
  w sferze pożytku publicznego, których przedmiotem działalności statutowej są zadania związane z kulturą fizyczną.

Konsultacje zostały przeprowadzone w formie zgłaszania uwag i opinii za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: promocja@lubelskie.pl.

Warunkiem udziału organizacji lub podmiotu w konsultacjach było podanie następujących informacji:

 • nazwa i adres organizacji/podmiotu;
 • numer KRS;
 • nazwisko i imię osoby zgłaszającej uwagi organizacji w konsultacjach, uprawnionej do reprezentowania organizacji.

Ogłoszenie o konsultacjach zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu na stronie www.umw.bip.lubelskie.pl oraz na stronie internetowej www.lubelskie.pl.

W w/w terminie nie wpłynęły żadne uwagi dotyczące konsultowanego projektu aktu prawa miejscowego.