Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego – Departament Promocji i Turystyki zaprasza:

  1.  OBIEKTY NOCLEGOWE (obiekty świadczące usługi krótkotrwałego wynajmu miejsc noclegowych, zarówno całoroczne, jak i sezonowe);
  2.  ATRAKCJE TURYSTYCZNE, do których wstęp jest odpłatny lub nieodpłatny, ale posiadają swojego zarządcę, np. parki rozrywki, muzea, skanseny, niektóre parki narodowe;
  3.  OBIEKTY GASTRONOMICZNE (np. restauracje, bary);
  4.  INFORMACJE TURYSTYCZNE;
  5.  POZOSTAŁE OBIEKTY USŁUGOWE (stacje paliw, sklepy wielobranżowe, serwisy rowerowe, wypożyczalnie rowerów i sprzętu turystycznego);

zlokalizowane na obszarze Polski Wschodniej (województwa: lubelskie, podlaskie, świętokrzyskie, podkarpackie, warmińsko-mazurskie), położone w tzw. korytarzu trasy Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo do zgłoszenia udziału w otwartym i nieodpłatnym systemie rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom na Szlaku Green Velo oraz do odnowienia otrzymanej rekomendacji MPR. Podstawą zgłoszenia udziału w systemie rekomendacji jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się wnioskodawcy z Regulaminem współpracy i deklaracją prawdziwości składanego oświadczenia. W przypadku ubiegania się o uzyskanie rekomendacji MPR w kategorii OBIEKTY NOCLEGOWE przez inny obiekt noclegowy, należy dołączyć  potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię wpisu do ewidencji innych obiektów noclegowych prowadzonej przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia obiektu wraz z oświadczeniem o jego aktualności (część C punkt 8,9 Formularza zgłoszeniowego)

Termin rozpoczęcia naboru: 20 grudnia 2017 r.
Termin zakończenia naboru: 31 stycznia 2018 r.

Termin zakończenia naboru uznaje się za zachowany, jeżeli wersja elektroniczna formularza zostanie wysłana na wskazany w ogłoszeniu adres e-mail do dnia 31 stycznia 2018 roku, natomiast wersja papierowa formularza zgłoszenia musi być dostarczona do Organizatora Systemu Rekomendacji najpóźniej do  7 lutego 2018 roku (liczy się data wpływu). Podstawą uzyskania przez zgłoszony obiekt statusu Miejsca Przyjaznego Rowerzystom a także przedłużenia otrzymanej rekomendacji MPR będzie:

  •     prowadzenie przez zgłaszany obiekt działalności zgodnej z zakresem kategorii objętych naborem, zgodnie z pkt. 3 a-e rozdziału II „Regulamin współpracy”;
  •     lokalizacja obiektu na terenie objętym naborem (zgodnie z załącznikiem „Wykaz gmin objętych systemem rekomendacji „);
  •     terminowość wypełnienia formularza zgłoszeniowego (decyduje data wysłania zgłoszenia);
  •     kompletność wypełnienia formularza zgłoszeniowego, w tym dołączenie wymaganych zgodnie z pkt. 1d rozdziału VII „Regulaminem współpracy” załączników graficznych oraz poświadczenie zgodności zakresu działalności obiektu z założeniami systemu rekomendacji w zakresie prawdziwości spełnienia kryteriów rekomendacji.

Zgłaszający się obiekt otrzyma mailem na wskazany w formularzu adres mailowy potwierdzenie zgłoszenia. Obiekty, których zgłoszenia zostały odrzucone, otrzymają pisemną informację na wskazany w formularzu adres korespondencyjny. Wszystkie zgłoszone i spełniające kryteria formalne (lokalizacja, kompletność i terminowość zgłoszenia) obiekty zostaną umieszczone na portalu Green Velo oraz w dedykowanej aplikacji mobilnej. Zgodnie z pkt. 14 rozdział V „Regulaminem współpracy” w każdym momencie po otrzymaniu rekomendacji podmiot posiadający rekomendację MPR może zgłosić pisemnie lub mailowo rezygnację z udziału w systemie. Rezygnacja nie powoduje dla MPR żadnych, w tym finansowych, zobowiązań.

Rekomendacja przyznana będzie bezterminowo, a jej weryfikacja następować będzie zgodnie z „Regulaminem współpracy”. Szczegółowe informacje o idei rekomendacji, rodzajach i standardach Miejsc Przyjaznych Rowerzystom, kryteriach klasyfikacji tych miejsc, procedurze naboru, transparentności wyboru MPR-ów oraz szczegółowe zasady współpracy w ramach systemu Miejsc Przyjaznych Rowerzystom jak również zasady monitoringu i sprawozdawczości określone są w dokumencie pn. „Zasady współpracy w ramach systemu rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom na portalu” zwanym dalej „Regulaminem współpracy”. Dokument ten stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze.

Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić zgodnie z instrukcją, podpisać i przesłać w terminie i na adres Organizatora Systemu Rekomendacji w województwie lubelskim. Formularz podpisuje właściciel zgłaszanego obiektu/miejsca lub osoba przez niego upoważniona. Formularz wraz ze zdjęciami przesyła się w wersji edytowalnej na adres e-mailowy wskazany w ogłoszeniu
o naborze. Podpisany oryginał formularza wraz załącznikami należy dostarczyć do Organizatora Systemu Rekomendacji.

Organizatorem Systemu Rekomendacji w województwie lubelskim jest Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Osoby odpowiedzialne za nabór:
Anna Pietruszka – tel. kontaktowy 81 441 67 87
Tomasz Grodek – tel. kontaktowy 81 441 67 86

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy wysłać w wersji edytowalnej na adres  e-mail: mpr@lubelskie.pl

Następnie wydrukowany i podpisany formularz należy dostarczyć osobiście, przez posłańca, wysłać listem poleconym lub przesyłką kurierską na adres:  Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Departament Promocji i Turystyki, ul. Grottgera 4, 20-029 Lublin

Regulamin współpracy w ramach systemu rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom dostępny tutaj.

do-pobraniaDO POBRANIA

Formularz zgloszeniowy MPR 2018

Instrukcja do formularza zgloszenia MPR 2018

Regulamin współpracy MPR 2018

Wykaz Gmin