Dnia 25 lipca 2019 r. organizator turystyki KAMA TOURS Sławomir Dziewulski z siedzibą w Chełmie przy ul. Podgórze 43 złożył Marszałkowi Województwa Lubelskiego oświadczenie o niewypłacalności i braku możliwości wywiązania się z umów zawartych z klientami.

Towarzystwo Ubezpieczeń Europa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu zgodnie z warunkami gwarancji ubezpieczeniowej nr GT 164/2019 udzielonej organizatorowi turystyki, przyjmuje zgłoszenia od podróżnych, którzy nie otrzymali zwrotu:

 1. wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną lub powiązane usługi turystyczne,
  w przypadku gdy impreza turystyczna lub powiązane usługi turystyczne nie zostały lub nie zostaną zrealizowane,
 2. części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną lub powiązane usługi turystyczne odpowiadające części imprezy turystycznej lub powiązanych usług turystycznych, które nie zostały lub nie zostaną zrealizowane,
 3. kosztów powrotu do kraju, w przypadku samodzielnej organizacji tego powrotu przez podróżnych

– z przyczyn dotyczących organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych, lub osób, które działają w ich imieniu.

W związki z powyższym wszystkich poszkodowanych przez organizatora turystyki KAMA TOURS Sławomir Dziewulski z siedzibą w Chełmie, prosimy o kontakt pod numerami telefonów:

(22) 35 48 604 

oraz pod adresem e-mail: 

szkody@tueuropa.pl

Zgłoszenie szkody należy kierować bezpośrednio na adres: 

Towarzystwo Ubezpieczeń Europa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Gwiaździstej 62

Zgłoszenie musi zawierać imię i nazwisko oraz adres do korespondencji podróżnego poszkodowanego w wyniku niewykonania w całości lub w części zobowiązań wynikających z umowy.

Do zgłoszenia należy dołączyć:

 1. Kopię umowy o udział w imprezie turystycznej zawartej między podróżnym a organizatorem turystyki;
 2. Kopię dowodu wpłaty na rzecz organizatora turystyki należności za imprezę turystyczną
 3. Oświadczenie podróżnego stwierdzające niewykonanie przez organizatora turystyki zobowiązań umownych o określonej wartości,
 4. Oświadczenie podróżnego zawierające wskazanie rachunku bankowego lub rachunku
  w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, na który ma nastąpić wypłata środków
   z gwarancji ubezpieczeniowej, albo wskazanie innego sposobu wypłaty.