Zarząd Województwa Lubelskiego informuje, że Klub Sportowy „Madness Marga Puławy” z siedzibą w Puławach złożył wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn.: „Wydarzenie Sportowe – V Zawodowa Gala Mieszanych Sztuk Walki w Puławach”, które realizowane będzie od dnia 16 grudnia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. na terenie województwa lubelskiego. Zarząd Województwa Lubelskiego na posiedzeniu w dniu 26 listopada 2019 r. wyraził zgodę na zlecenie tego zadania w kwocie 2.000 zł.
Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) jednostka samorządu terytorialnego zamierza zlecić w/w organizacji pozarządowej realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.
Oferta złożona przez Klub Sportowy „Madness Marga Puławy” spełnia warunki określone w art. 19a ust. 1, pkt. 1 i 2 ustawy, a organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego stwierdził celowość realizacji zadania publicznego. Wobec powyższego. Zarząd Województwa Lubelskiego w myśl art. 19 a, ust. 3 informuje, że do dnia 3 grudnia 2019 r. do godz. 15.30 można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi na-leży składać w formie pisemnej do Departamentu Promocji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Grottgera 4 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zawrze umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego z Klubem Sportowym „Madness Marga Puławy”.

Oferta została zamieszczona:
• w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie,
• na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie,
• na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie.

do-pobraniaDO POBRANIA

https://www.lubelskie.pl/file/2019/11/oferta-marga.pdf
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Grottgera 4, 20-029 Lublin, tel. (81) 44 16 706.