Informujemy, że do Marszałka Województwa Lubelskiego zostało złożone oświadczenie o niewypłacalności przez firmę Biuro Usług Turystyczno-Pielgrzymkowych „VIA” Urszula Wolanin z siedzibą w Biłgoraju, ul. Tadeusza Kościuszki 143. Firma posiada gwarancję ubezpieczeniową w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych nr G/2016/096 z dnia 22 lipca 2016r., wystawioną przez Europäische Reiseversicherung AG z siedzibą w Monachium działająca przez Oddział w Polsce, przy ul. Chmielnej 101/ 102, 80-748 w Gdańsku, obejmującą ochroną umowy o organizowanie imprez turystycznych, zawarte w okresie jej obowiązywania, tj. od dnia 12 sierpnia 2016r do 11 sierpnia 2017r.

Uprawnieni do składania roszczeń są poszkodowani klienci, którzy nie otrzymali należnych świadczeń z tytułu umowy zawartej z organizatorem turystyki Biuro Usług Turystyczno-Pielgrzymkowych „VIA” Urszula Wolanin z siedzibą w Biłgoraju w związku z niezrealizowanymi lub przerwanymi imprezami turystycznymi. Roszczenie może złożyć osoba, która zawarła umowę w imieniu swoim i pozostałych osób z umowy, jak również każdy klient z umowy we własnym imieniu. W przypadku składania roszczeń przez agentów prosimy pamiętać o dołączeniu pełnomocnictwa od klienta.
W celu złożenia wniosku o wypłatę środków na pokrycie zwrotu wpłat za niezrealizowane imprezy turystyczne prosimy wypełnić formularz zgłoszenia roszczenia z umowy gwarancji ubezpieczeniowej.

Do formularza zgłoszenia szkody należy dołączyć:

  1. Kopię umowy o świadczenie usług turystycznych zawartej pomiędzy organizatorem turystyki Biurem Usług Turystyczno-Pielgrzymkowych „VIA” Urszula Wolanin a klientem;
  2. Kopię dowodu wpłaty na rzecz organizatora turystyki należności za imprezę turystyczną, określonej w ww. umowie (np. wyciąg bankowy, pokwitowanie/ paragon, faktura);

Wypełnione dokumenty prosimy przesyłać na jeden z podanych niżej adresów:

Europäische Reiseversicherung AG z siedzibą w Monachium, Oddział w Polsce
ul. Chmielna 101/ 102,
80-748 Gdańsk
z dopiskiem Dział Likwidacji Szkód

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie
Departament Promocji i Turystyki
ul. Artura Grottgera 4
20-029 Lublin

Formularz zgłoszenia roszczenia_gwarancja ERV