„Konkurs-Turystyka 2019 „- rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na powierzenie i  wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie turystyki i krajoznawstwa

Dnia 19 marca 2019 r. Zarząd Województwa Lubelskiego w Uchwale NR XXVIII/569/2019 dokonał wyboru ofert i udzielił dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie turystyki i krajoznawstwa formie powierzenia i wspierania z terminem realizacji od 1 kwietnia do 15 grudnia 2019 r.

Warunkiem przystąpienia do zawarcia umowy jest złożenie:

1) oświadczenia Zleceniobiorcy o zgodności odpisu z  Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji ze stanem prawnym i faktycznym w dniu podpisania umowy.

2) podanie numeru rachunku bankowego,

3) podanie numeru pesel osoby upoważnionej lub osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu oferentów,

4) złożenie w 2 egz. zaktualizowanego harmonogramu oraz kosztorysu realizowanego zadania – jeśli dotyczy – na formularzach stanowiących załączniki do umowy.

5) zaktualizowany kosztorys i harmonogram realizacji zadania winien być złożony w czasie umożliwiającym przygotowanie i zawarcie umowy tj. w terminie minimum 14 dni przed terminem realizacji zadania.

do-pobraniaDO POBRANIA

Uchwała Zarządu

Wykaz podmiotów którym udzielono dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie turystyki i krajoznawstwa w formie powierzenia

Wykaz podmiotów którym udzielono dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie turystyki i krajoznawstwa w formie wspierania

Zaktualizowana kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania

Zaktualizowany harmonogram realizacji zadania