„Konkurs-Turystyka 2018″ – rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na powierzenie i  wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie turystyki i krajoznawstwa.

Dnia 27 lutego 2018 r. Zarząd Województwa Lubelskiego w Uchwale NR CCLII/4976/2018 dokonał wyboru ofert i udzielił dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie turystyki i krajoznawstwa w formie powierzenia i wspierania z terminem realizacji od 15 marca do 15 grudnia 2018 r.

Warunkiem przystąpienia do zawarcia umowy jest złożenie:

♦  oświadczenia Zleceniobiorcy o zgodności odpisu z  Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji ze stanem prawnym i faktycznym w dniu podpisania umowy.

♦  podanie numeru rachunku bankowego,

♦  podanie numeru pesel osoby upoważnionej lub osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu oferentów,

♦  złożenie w 2 egz. zaktualizowanego harmonogramu oraz kosztorysu realizowanego zadania – jeśli dotyczy – na formularzach stanowiących załączniki do umowy. Formularze, o którym mowa znajdują się na stronie internetowej,

♦  zaktualizowany kosztorys i harmonogram realizacji zadania winien być złożony w czasie umożliwiającym przygotowanie i zawarcie umowy tj. w terminie minimum 14 dni przed terminem realizacji zadania.

do-pobraniaDO POBRANIA

Uchwała

Wykaz podmiotów którym udzielono dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie turystyki i krajoznawstwa w formie powierzenia z terminem realizacji od 15 marca do 15 grudnia 2018 r

Wykaz podmiotów którym udzielono dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie turystyki i krajoznawstwa w formie wspierania z terminem realizacji od 15 marca do 15 grudnia 2018 r.

Zaktualizowany harmonogram realizacji zadania

Zaktualizowana kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania