Dnia 8 stycznia 2020 r. Zarząd Województwa Lubelskiego w Uchwale Nr CVI/2208/2020 dokonał wyboru ofert i udzielił dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w formie wspierania z terminem realizacji od 13 stycznia 2020 r. do 14 grudnia 2020 r.

W załączeniu:

  • Uchwała Zarządu 
  • załącznik do Uchwały – Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w formie wspierania z terminem realizacji od 13 stycznia 2020 r. do 14 grudnia 2020 r.

do-pobraniaDO POBRANIA

Uchwała 2020 wybór ofert WSPIERANIE

https://www.lubelskie.pl/file/2020/01/Wybór-WSPIERANIE-2020.pdf

 

W celu zawarcia umowy prosimy o przygotowanie i przedłożenie:

  • zaktualizowanego planu, harmonogramu działań i opisu rezultatów zadania oraz kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego na formularzach stanowiących załączniki do umowy. Formularze, o których mowa znajdują się na stronie internetowej www.lubelskie.pl,
  • oświadczenia o zgodności odpisu/wypisu z rejestru ze stanem prawnym i faktycznym w dniu podpisania umowy lub innym aktem regulującym status prawny podmiotu,
  • numeru rachunku bankowego.

 

Zaktualizowany plan, harmonogram działań i opis rezultatów zadania oraz kalkulacja przewidywanych kosztów realizacja zadania winny być złożone w terminie umożliwiającym przygotowanie i zawarcie umowy.