Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie zmiany Statutu Szpitala Neuropsychiatrycznego im. prof. Mieczysława Kaczyńskiego, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie.

 1. Podstawa prawna konsultacji.

1)  ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.);

2)  ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046, z późn. zm.);

3)  ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1881);

4)  uchwała Nr XLVII/824/10 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 10 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 124, poz. 2157, z późn. zm.);

5)  uchwała Nr CCXXII/4365/2017 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 24 października 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie zmiany Statutu Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. Mieczysława Kaczyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie.

2. Przedmiot konsultacji.

Przedmiotem konsultacji był projekt uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie zmiany Statutu Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. Mieczysława Kaczyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie.

3. Omówienie przebiegu konsultacji.

W związku z podjęciem przez Zarząd Województwa Lubelskiego w dniu 24 października 2017 r. uchwały Nr CCXXII/4365/2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie zmiany  Statutu Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. Mieczysława Kaczyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie podjęto działania związane z przekazaniem w/w projektu do konsultacji z:

1)  organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Konsultacje były przeprowadzone w formie zgłaszanie uwag i opinii drogą elektroniczną na adres malgorzata.bieniek@lubelskie.pl w terminie do dnia 24 listopada 2017 r. Informację o przeprowadzeniu konsultacji umieszczono na stronie internetowej www.lubelskie.pl;

2)     Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego w trybie i na zasadach uchwały Nr XLVII/824/10 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 10 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami;

3)  Wojewódzką Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych przy Marszałku Województwa Lubelskiego, zgodnie z art. 44a ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

4)  organizacjami związkowymi, reprezentatywnymi w trybie art. 19 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych:

  • Zarządem Wojewódzkim Forum Związków Zawodowych w Lublinie,
  • Radą OPZZ Województwa Lubelskiego,
  • Zarządem Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność”;

5)  zakładowymi organizacjami związkowymi, działającymi w Szpitalu w rozumieniu art. 19 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych;

6)  Radą Społeczną, działającą w Szpitalu, jako organem opiniodawczym podmiotu tworzącego.

4. Przedstawienie uwag i opinii zgłoszonych w toku konsultacji.

W trakcie trwania konsultacji żaden w podmiotów wskazanych pkt. 3 nie zgłosił uwag do konsultowanego projektu.

Wnioski, sugestie lub propozycje zmian w konsultowanym projekcie aktu prawa miejscowego.

W konsultowanym projekcie uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie zmiany  Statutu Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. Mieczysława Kaczyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie nie dokonano żadnych zmian

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu uchwały sprawozdanie