Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie zmiany Statutu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie

1.Podstawa prawna konsultacji.

1)    ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450);

2)    ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, z późn. zm.);

3)    ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1881);

4)    uchwała Nr XLVII/824/10 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 10 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 124, poz. 2157, z późn. zm.);

5)    uchwała Nr CCLII/4949/2018 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie zmiany Statutu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie.

2. Przedmiot konsultacji.

Przedmiotem konsultacji był projekt uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie zmiany Statatu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie.

3. Omówienie przebiegu konsultacji.

W związku z podjęciem przez Zarząd Województwa Lubelskiego w dniu 27 lutego 2018 r. uchwały Nr CCLII/4949/2018 Zarządu Województwa Lubelskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie zmiany Statutu – podjęto działania związane z przekazaniem w/w projektu do konsultacji z:

1)      organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Konsultacje przeprowadzone były w formie zgłaszanie uwag i opinii drogą elektroniczną na adres zdrowie@lubelskie.pl w terminie do dnia 30 marca 2018 r. Informację o przeprowadzeniu konsultacji umieszczono na stronie internetowej www.lubelskie.pl w zakładce ochrona zdrowia/ aktualności;

2)      Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego w trybie i na zasadach uchwały Nr XLVII/824/10 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 10 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami;

3)      Wojewódzką Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych przy Marszałku Województwa Lubelskiego, zgodnie z art. 44a ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

4)      organizacjami związkowymi, reprezentatywnymi w trybie art. 19 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych:

  • Zarządem Wojewódzkim Forum Związków Zawodowych w Lublinie,
  • Radą OPZZ Województwa Lubelskiego,
  • Zarządem Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność”.

4. Przedstawienie uwag i opinii zgłoszonych w toku konsultacji.

W trakcie trwania konsultacji żaden w podmiotów wskazanych pkt. 3 nie zgłosił uwag do konsultowanych projektów.

5. Wnioski, sugestie lub propozycje zmian w konsultowanym projekcie aktu prawa miejscowego.

W konsultowanych projektach uchwał Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie zmiany Statutu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie nie dokonano żadnych zmian.