Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektów uchwał Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie zmiany Statutu Stacji Ratownictwa Medycznego w Chełmie – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz Statutu Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białej Podlaskiej 

  1. Podstawa prawna konsultacji.

1)    ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.);

2)    ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046, z późn. zm.);

3)    ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1881);

4)    uchwała Nr XLVII/824/10 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 10 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 124, poz. 2157, z późn. zm.);

5)    uchwała Nr CCLI/4911/2018 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie zmiany Statutu Stacji Ratownictwa Medycznego w Chełmie – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz uchwała Nr CCLI/4912/2018 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie zmiany Statutu Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białej Podlaskiej.

Przedmiot konsultacji.

Przedmiotem konsultacji były projekty uchwał Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie zmiany Statutu Stacji Ratownictwa Medycznego w Chełmie – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz Statutu Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białej Podlaskiej.

  1. Omówienie przebiegu konsultacji.

W związku z podjęciem przez Zarząd Województwa Lubelskiego w dniu 20 lutego 2018 r. uchwały Nr CCLI/4911/2018 Zarządu Województwa Lubelskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie zmiany Statutu Stacji Ratownictwa Medycznego w Chełmie – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz uchwały Nr CCLI/4912/2018 Zarządu Województwa Lubelskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie zmiany Statutu Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białej Podlaskiej – podjęto działania związane z przekazaniem w/w projektów do konsultacji z:

1)    organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Konsultacje były przeprowadzone w formie zgłaszanie uwag i opinii drogą elektroniczną na adres malgorzata.bieniek@lubelskie.pl w terminie do dnia 23 marca 2018 r. Informację o przeprowadzeniu konsultacji umieszczono stronie internetowej w zakładce ochrona zdrowia/ aktualności;

2)        Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego w trybie i na zasadach uchwały Nr XLVII/824/10 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 10 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami;

3)    Wojewódzką Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych przy Marszałku Województwa Lubelskiego, zgodnie z art. 44a ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

4)    organizacjami związkowymi, reprezentatywnymi w trybie art. 19 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych:

  • Zarządem Wojewódzkim Forum Związków Zawodowych w Lublinie,
  • Radą OPZZ Województwa Lubelskiego,
  • Zarządem Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność”;

5)    zakładowymi organizacjami związkowymi, działającymi w Stacjach w rozumieniu art. 19 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych;

6)    Radami Społecznymi, działającymi w Stacjach, jako organami opiniodawczymi podmiotu tworzącego.

  1. Przedstawienie uwag i opinii zgłoszonych w toku konsultacji.

W trakcie trwania konsultacji żaden w podmiotów wskazanych pkt. 3 nie zgłosił uwag do konsultowanych projektów.

Wnioski, sugestie lub propozycje zmian w konsultowanym projekcie aktu prawa miejscowego.

W konsultowanych projektach uchwał Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie zmiany Statutu Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białej Podlaskiej oraz Stacji Ratownictwa Medycznego w Chełmie – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej nie dokonano żadnych zmian