Zarząd Województwa Lubelskiego uchwałą Nr CCXCIV/5838/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r. przyjął Regionalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla województwa lubelskiego na lata 2018-2022. 

Cele i zadania nałożone na samorządy województw wynikające z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017 – 2022

 CEL GŁÓWNY

Zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej opieki adekwatnej do ich potrzeb.  

CELE SZCZEGÓŁOWE

 CEL 1. Upowszechnienie środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej.

CEL 2. Upowszechnienie zróżnicowanych form pomocy i oparcia społecznego.

CEL 3. Aktywizacja zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi.

CEL 4. Skoordynowanie dostępnych form opieki i pomocy. 

Regionalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla woj, lub. na lata 2018-2022