Projekt uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie zmiany statutu Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białej Podlaskiej oraz Stacji Ratownictwa Medycznego w Chełmie – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Informacja w przedmiocie konsultacji:

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej UMWL w Lublinie, realizując postanowienia Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektów uchwał Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie zmiany Statutu:

 • Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białej Podlaskiej oraz
 • Stacji Ratownictwa Medycznego w Chełmie – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

– rozpoczęcie konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego.

 1. Przedmiot konsultacji.

Przedmiotem konsultacji są projekty uchwał Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie zmiany Statutu:

 • Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białej Podlaskiej oraz
 • Stacji Ratownictwa Medycznego w Chełmie – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej,

stanowiące załączniki do uchwał Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 20 lutego 2018 r.

 1. Podmioty uprawnione do składania opinii i uwag w ramach konsultacji.

Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, których przedmiotem działalności statutowej są zadania związane z ochroną zdrowia.

 1. Warunki udziału w konsultacjach.

Warunkiem udziału organizacji lub podmiotu w konsultacjach jest podanie następujących informacji:

 • nazwa i adres organizacji/podmiotu;
 • numer KRS;
 • nazwisko i imię osoby zgłaszającej uwagi, uprawnionej do reprezentowania organizacji.
 1. Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji.

Konsultacje w przedmiotowych sprawach będą prowadzone w terminie 12 – 23 marca 2018 r.

 1. Forma przeprowadzenia konsultacji.

Uwagi i opinie należy kierować na adres e-mail: malgorzata.bieniek@lubelskie.pl.    

W tytule e-maila prosimy zawrzeć zwrot: „opinia/uwaga do projektu w sprawie zmiany Statutu Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Białej Podlaskiej/ Stacji Ratownictwa Medycznego w Chełmie – SP ZOZ „.

 1. Adres do pobrania konsultowanego projektu.

Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Białej Podlaskiej:

Stacja Ratownictwa Medycznego w Chełmie – SP ZOZ:

 1. Komórka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji.

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej UMWL w Lublinie. 20 – 029 Lublin, ul. Grottgera 4 Tel. (81) 44 16 510, Fax. (81) 44 16 511