Departament Zdrowia i Polityki Społecznej UMWL w Lublinie, realizując podjętą przez Zarząd Województwa Lubelskiego w dniu 6 marca 2018 r. uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie zmiany Statutu Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. Mieczysława Kaczyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie – uprzejmie informuje o rozpoczęciu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego. 

Przedmiot konsultacji

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie zmiany Statutu Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. Mieczysława Kaczyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie, stanowiący załącznik do uchwały Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 6 marca 2018 r.

  1. Podmioty uprawnione do składania opinii i uwag w ramach konsultacji.

Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, których przedmiotem działalności statutowej są zadania związane z ochroną zdrowia.

  1. Warunki udziału w konsultacjach.

Warunkiem udziału organizacji lub podmiotu w konsultacjach jest podanie następujących informacji:

  • nazwa i adres organizacji/podmiotu;
  • numer KRS;
  • nazwisko i imię osoby zgłaszającej uwagi, uprawnionej do reprezentowania organizacji.
  1. Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji.

Konsultacje w przedmiotowej sprawie będą prowadzone w terminie 19 – 30 marca 2018 r.

  1. Forma przeprowadzenia konsultacji.

 Uwagi i opinie należy kierować na adres e-mail: malgorzata.bieniek@lubelskie.pl.    

W tytule e-maila prosimy zawrzeć zwrot: „opinia/uwaga do projektu w sprawie zmiany Statutu Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. Mieczysława Kaczyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie „.

  1. Adres do pobrania konsultowanego projektu.

Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. Mieczysława Kaczyńskiego w Lublinie SP ZOZ:

Projekt uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie zmiany Statutu Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. Mieczysława Kaczyńskiego SP ZOZ w Lublinie można pobrać klikając: projekt uchwały i statutu

  1. Komórka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji.

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej UMWL w Lublinie. 20 – 029 Lublin, ul. Grottgera 4 Tel. (81) 44 16 510, Fax. (81) 44 16 511