Projekt uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego  Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Radecznicy

 

Informacja w przedmiocie konsultacji:

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej UMWL w Lublinie, realizując podjętą przez Zarząd Województwa Lubelskiego w dniu 21 czerwca 2018 r. uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego  Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego
w Radecznicy – uprzejmie informuje o rozpoczęciu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego.

 1. Przedmiot konsultacji.

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego  Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego
w Radecznicy, stanowiący załącznik do uchwały Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 21 czerwca 2018 r.

 1. Podmioty uprawnione do składania opinii i uwag w ramach konsultacji.

Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, których przedmiotem działalności statutowej są zadania związane z ochroną zdrowia.

 1. Warunki udziału w konsultacjach.

Warunkiem udziału organizacji lub podmiotu w konsultacjach jest podanie następujących informacji:

 • nazwa i adres organizacji/podmiotu;
 • numer KRS;
 • nazwisko i imię osoby zgłaszającej uwagi, uprawnionej do reprezentowania organizacji.
 1. Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji.

Konsultacje w przedmiotowej sprawie będą prowadzone w terminie 16 – 25 lipca 2018 r.

 1. Forma przeprowadzenia konsultacji.

Uwagi i opinie należy kierować na adres e-mail: malgorzata.bieniek@lubelskie.pl.    

W tytule e-maila prosimy zawrzeć zwrot: „opinia/uwaga do projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego  Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego
w Radecznicy”.

 1. Adres do pobrania konsultowanego projektu.

Samodzielny Publiczny  Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Radecznicy:

 • Projekt uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego
  w Radecznicy można pobrać klikając tutaj.
 1. Komórka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji.

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej UMWL w Lublinie.
20 – 029 Lublin, ul. Grottgera 4
Tel. (81) 44 16 510, Fax. (81) 44 16 511