Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektów uchwał Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie nadania/zmiany Statutów podmiotów leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Lubelskiego z:

  • organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
  • Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego;
  • Wojewódzką Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych przy Marszałku Województwa Lubelskiego;
  • organizacjami związkowymi, reprezentatywnymi w trybie art. 19 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych:
  • Zarządem Wojewódzkim Forum Związków Zawodowych w Lublinie,
  • Radą OPZZ Województwa Lubelskiego,
  • Zarządem Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność”;
  • zakładowymi organizacjami związkowymi, działającymi w Zakładzie w rozumieniu art. 19 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych;
  • Radą Społeczną, działającą w Zakładzie, jako organem opiniodawczym podmiotu tworzącego.

do-pobraniaDO POBRANIA

SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI