7 marca br. Zarząd Województwa Lubelskiego zatwierdził wyniki prac Komisji ds. oceny merytorycznej wniosków o przyznanie stypendiów  dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami, podejmując uchwałę o przyznaniu stypendiów z zakresu kultury, w ramach środków finansowych określonych w budżecie Województwa Lubelskiego przeznaczonych na realizację systemu stypendialnego w 2017 roku. Stypendia mają charakter indywidualny i przyznawane są osobom fizycznym w celu wsparcia rozwoju ich umiejętności.

Stypendia przyznawane są na cel określony we wniosku w jednej z następujących dziedzin: muzyka, plastyka, fotografia, teatr, film, literatura, opieka nad zabytkami. Ocena wniosków ma charakter konkursowy, opiera się o ich merytoryczną zawartość i ma na celu udzielenie pomocy finansowej osobom wybitnie uzdolnionym. Podmiotami uprawnionymi do występowania z wnioskiem o przyznanie stypendium są państwowe i samorządowe instytucje kultury, instytucje artystyczne, szkoły i uczelnie wyższe, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do kościołów i związków wyznaniowych, których statutowa działalność obejmuje zadania w zakresie kultury i sztuki, organizacje pozarządowe prowadzące działalność statutową w zakresie kultury i sztuki, osoby fizyczne i inne podmioty, których statutowy zakres działalności obejmuje zadania w dziedzinie kultury i sztuki. Zarząd Województwa w bieżącym roku udzielił wsparcia finansowego 137 osobom na łączną kwotę 144 960 zł.

do-pobraniaDO POBRANIA

Wykaz osób, którym Zarząd Województwa Lubelskiego przyznał stypendia z zakresu kultury