1. Podstawa prawna konsultacji.

  1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.).
  2. Uchwała Nr XLVII/824/10 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 10 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 124 poz. 2157 z późn. zm.).
  3. Uchwała Nr CXXXI/2631/2020 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie regulaminu programu stypendialnego w ramach projektu pozakonkursowego „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2020-2021”.

2. Przedmiot konsultacji.

Przedmiotem konsultacji był projekt uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie regulaminu programu stypendialnego w ramach projektu pozakonkursowego „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2020-2021”, stanowiący załącznik do uchwały Nr CXXXI/2631/2020 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie regulaminu programu stypendialnego w ramach projektu pozakonkursowego „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2020-2021”.

Konsultacje zostały przeprowadzone:

  • z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dniach od 14 kwietnia 2020 r. do dnia 21 kwietnia 2020 r.

Ogłoszenie o konsultacjach zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu z informacją o rozpoczęciu konsultacji i możliwości zgłaszania uwag i opinii za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail ked@lubelskie.pl.

W w/w terminie nie wpłynęły żadne uwagi dotyczące konsultowanego projektu aktu prawa miejscowego.

  • z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego w terminie wynikającym z art. 41a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego na posiedzeniu w dniu 18 maja 2020 r. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie regulaminu programu stypendialnego w ramach projektu pozakonkursowego „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2020-2021”

Opinia Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego