Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

Podstawa prawna konsultacji

 • ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dziennik Ustaw z 2020 roku pozycja 1057);
 • ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 263);
 • ustawa z dnia 27 sierpnia o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późniejszymi zmianami);
 • uchwała Nr XLVII/824/10 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 10 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami (Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego Numer 124 poz. 2157, z późn. zm.);
 • uchwała Nr CXCIV/3637/2020 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 13 października 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie;

Przedmiot konsultacji

Przedmiotem konsultacji był projekt uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie.

Omówienie przebiegu konsultacji

Konsultacje przeprowadzone zostały:

 • z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w formie zgłaszania uwag i opinii drogą elektroniczną na adres: dorota.mojak@lubelskie.pl w terminie od 23 października 2020 r. do 31 października 2020 r, informacja o przeprowadzeniu konsultacji zamieszczona była na stronie www.lubelskie.pl oraz BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego;
 • z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego w trybie i na zasadach określonych uchwałą Nr XLVII/824/10 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 10 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami;
 • z Wojewódzką Społeczna Radą ds. Osób Niepełnosprawnych przy Marszałku Województwa Lubelskiego, zgodnie z art. 44a ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 • z organizacjami związkowymi reprezentatywnymi w trybie art. 19 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych:
 • Zarządem Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność” w Lublinie;
 • Radą Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Województwa Lubelskiego w Lublinie;
 • Zarządem Wojewódzkim Forum Związków Zawodowych Województwa Lubelskiego w Lublinie.

Przedstawienie uwag i opinii zgłoszonych w toku konsultacji

 • organizacje pozarządowe i inne ustawowo uprawnione podmioty – nie zgłosiły uwag ani opinii do konsultowanego projektu uchwały;
 • Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego – pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały;
 • Wojewódzka Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych przy Marszałku Województwa Lubelskiego – pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały;
 • organizacje związkowe reprezentatywne:
 • Zarząd Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność” w Lublinie:

– w § 1 dotyczącym aktów prawnych, na podstawie których działa Biblioteka  dodać ustawę o finansach publicznych;

– w § 5 ust. 6 pozostawić dotychczasowy zapis: „Biblioteka wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotek”;
– w § 6 pkt 12 po słowach „organizowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego” dodać słowa: „pracowników bibliotek”;

– § 10 po słowach „ Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki określa Regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora, po zasięgnięciu opinii organizatora oraz działających w Bibliotece organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców” dokonać zmiany końcowego zapisu: „stowarzyszeń twórców” na „stowarzyszeń zawodowych” lub „stowarzyszeń zawodowych i twórczych”;

 • Rada Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Województwa Lubelskiego w Lublinie – nie wniosła uwag do projektu uchwały;
 • Zarząd Wojewódzki Forum Związków Zawodowych Województwa Lubelskiego w Lublinie – pozytywnie zaopiniował przedłożony projekt uchwały, sugerując przy tym w § 12 ust. 5 zamianę słowa „środki” na „darowizny”.

Wnioski, sugestie lub propozycje zmian w konsultowanym projekcie uchwały

 • Uzasadnienie do propozycji zmian wniesionych przez Zarząd Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność” w Lublinie:

– w § 1 dotyczącym aktów prawnych, na podstawie których działa Biblioteka  dodać ustawę o finansach publicznych;

Brak wymienienia w Statucie ustawy o finansach publicznych nie oznacza, że ustawa ta nie ma zastosowania do Biblioteki. Zgodnie z przepisami art. 9 pkt 13 ustawy o finansach publicznych, samorządowe instytucje kultury są zaliczane do jednostek sektora finansów publicznych, do których przepisy niniejszej ustawy stosuje się odpowiednio (art. 10 ust. 2 ustawy o finansach publicznych). W związku z powyższym nie dokonano wnioskowanej zmiany;

– w § 5 ust. 6 pozostawić dotychczasowy zapis: „Biblioteka wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotek”;

– w § 6 pkt 12 po słowach „organizowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego” dodać słowa: „pracowników bibliotek”;

Zgodnie z art. 27 ust. 5 pkt 3 biblioteki wchodzące w skład sieci bibliotecznej obowiązane są do współdziałania w zakresie dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników bibliotek. Skoro zatem Biblioteka wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotek nie ma przeszkód by doprecyzować jej zadania w sposób wynikający z ww. przepisu ustawy. Uwzględniono w związku z tym wniosek dotyczący pozostawienia w § 5 ust. 6 zapisu: „Biblioteka wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotek” oraz w § 6 w pkt 12 po słowach „organizowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego” dodania wyrazów: „pracowników bibliotek”. W związku z powyższym wprowadzono wnioskowane zmiany.

– w § 10 po słowach „ Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki określa Regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora, po zasięgnięciu opinii organizatora oraz działających w Bibliotece organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców” dokonać zmiany końcowego zapisu: „stowarzyszeń twórców” na „stowarzyszeń zawodowych” lub „stowarzyszeń zawodowych i twórczych”;

Uwagi dotyczące zmiany § 10 statutu nie mają umocowania w przepisach. Zgodnie bowiem z art. 13 ust. 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej organizację wewnętrzną instytucji kultury określa regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora tej instytucji, po zasięgnięciu opinii organizatora oraz opinii działających w niej organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców. Katalog podmiotów, które opiniują regulamin organizacyjny nie powinien podlegać modyfikacjom w stosunku do zapisów ustawowych. Opinię stowarzyszeń zawodowych ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej przewiduje przy powołaniu dyrektora instytucji kultury (art. 15), nie oznacza to jednak, że można ją przenieść na regulacje w zakresie nadawania regulaminu organizacyjnego instytucji kultury. W związku z powyższym nie dokonano wnioskowanej zmiany.

 • Uzasadnienie do propozycji zmiany wniesionej przez Zarząd Wojewódzki Forum Związków Zawodowych Województwa Lubelskiego w Lublinie:
  – w 12 ust. 5 dokonać zmiany słowa „środki” na „darowizny”.

Zgodnie z § 12 pkt 5 Biblioteka uzyskuje środki finansowe na pokrycie kosztów bieżącej działalności i zobowiązań ze środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych. Uwaga dotycząca zmiany wyrazu „środki” na „darowizny” nie znajduje uzasadnienia w przepisach prawa. Zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej przychodami instytucji kultury są przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego, przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dotacje podmiotowe i celowe z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł. Wobec tego nie uzasadnione jest zawężanie katalogu przychodów wyłącznie do darowizn.
W związku z powyższym nie dokonano wnioskowanej zmiany.