Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu Uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie utworzenia Muzeum Badań Polarnych w Puławach oraz nadania Statutu Muzeum Badań Polarnych w Puławach (w organizacji).

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie utworzenia Muzeum Badań Polarnych w Puławach oraz nadania Statutu Muzeum Badań Polarnych w Puławach (w organizacji)

1.Podstawa prawna konsultacji

1) ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz.699 z późn. zm.);

2) ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz.263 z późn. zm.);

3) ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu   osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 z późn. zm.);

4) uchwała Nr XLVII/824/10 sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 10 września 2010 r.  w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego  z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami (Dz. Urz.Woj. Lubelskiego Nr 124 poz.2157 z późn. zm.);

5) uchwała Nr CXXIII/2563/20 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 17 marca 2020 r.   w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie utworzenia Muzeum Badań Polarnych w Puławach oraz nadania  Statutu Muzeum Badań Polarnych w Puławach (w organizacji).

2. Przedmiot konsultacji.

Przedmiotem konsultacji był projekt uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie utworzenia Muzeum Badań Polarnych w Puławach oraz nadania Statutu Muzeum Badań Polarnych w Puławach (w organizacji).

3. Omówienie przebiegu konsultacji.

W związku z podjętą przez Zarząd Województwa Lubelskiego w dniu 17 marca 2020 r. uchwałą Nr CXXIII/2563/20 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie utworzenia Muzeum Badań Polarnych w Puławach oraz nadania Statutu Muzeum Badań Polarnych w Puławach (w organizacji) podjęto następujące działania związane z przekazaniem ww. projektu do konsultacji z:

1) Organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Konsultacje były przeprowadzone w formie zgłaszania uwag i opinii drogą elektroniczną na adres ked@lubelskie.pl w terminie od dnia 8 kwietnia 2020 r. do dnia 21 kwietnia 2020 r.; informacje o przeprowadzeniu konsultacji umieszczono na stronie internetowej www.lubelskie.pl w zakładce aktualności kultura, edukacja i dziedzictwo narodowe/ogłoszenia i komunikaty;

2) Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego w trybie i na zasadach określonych uchwałą Nr XLVII/824/10 sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 10 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 124 poz. 2157 z późn. zm.);

3) Wojewódzką Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych przy Marszałku Województwa Lubelskiego, zgodnie z art. 44a ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

4) organizacjami związkowymi reprezentatywnymi w trybie art. 19 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych:

  • Zarządem Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność” w Lublinie,
  • Radą Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Województwa Lubelskiego w Lublinie,
  • Zarządem Wojewódzkim Forum Związków Zawodowych Województwa Lubelskiego w Lublinie.

4. Przedstawienie uwag i opinii zgłoszonych w toku konsultacji.

W trakcie trwania konsultacji organizacje pozarządowe i inne ustawowo uprawnione podmioty oraz reprezentatywne organizacje związkowe w wyznaczonym terminie konsultacji przedstawiły następujące uwagi i opinie:

1) organizacje pozarządowe i inne ustawowo uprawnione podmioty – nie zgłosiły uwag ani opinii do konsultowanej uchwały,

2) Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego – w terminie określonym w uchwale Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 17 marca 2020 r. nie przedstawiła uwag do projektu uchwały,

3) Wojewódzka Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych przy Marszałku Województwa Lubelskiego – pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały (opinia wpłynęła do Urzędu po terminie określonym w uchwale);

4) organizacje związkowe reprezentatywne:

  • Zarząd Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność” w Lublinie – w przesłanym do Urzędu piśmie nie wniósł uwag do przedłożonego projektu uchwały,
  • Rada Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Województwa Lubelskiego w Lublinie – w przesłanym do Urzędu piśmie nie wniosła uwag do przedłożonego projektu uchwały,
  • Zarząd Wojewódzki Forum Związków Zawodowych Województwa Lubelskiego w Lublinie – w terminie określonym w uchwale, do Urzędu nie wpłynęła żadna opinia przedłożonego projektu uchwały.

5. Wnioski, sugestie lub propozycje zmian w konsultowanym projekcie aktu prawa miejscowego.

W konsultowanym projekcie uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie utworzenia Muzeum Badań Polarnych w Puławach oraz nadania Statutu Muzeum Badań Polarnych w Puławach (w organizacji) nie dokonano zmian.

sprawozdanie