Szkoły ogólnokształcące mogą rozpoczynać realizację projektów współfinansowanych przez RPO WLJako pierwsi dokumenty podpisali przedstawiciele powiatów opolskiego i lubelskiego. Wartość ich projektów to odpowiednio ponad 755 tys. i 630 tys. zł.

– Konkurs ogłosiliśmy w ubiegłym roku – mówi Sławomir Sosnowski, Marszałek Województwa Lubelskiego. – O wsparcie starać się mogły placówki oświatowe prowadzące kształcenie ogólne oraz ich organy prowadzące. Do dofinansowania Zarząd Województwa wybrał 99 projektów.

Pieniądze otrzymać było można na organizację zajęć przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych na rynku pracy, podnoszenie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli, doradztwo edukacyjno-zawodowe, pomoc psychologiczno-pedagogiczną oraz wyposażenie pracowni matematyczno – przyrodniczych i ICT.

– Naszym projektem obejmiemy 3 szkoły: Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Opolu Lubelskim, Zespół Szkół Zawodowych im. S. Konarskiego w Opolu Lubelskim oraz Technikum im. E. Kwiatkowskiego wchodzące w skład Zespołu Szkół w Poniatowej – mówi Agnieszka Dec, zastępca naczelnika Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu w Starostwie opolskim. – Pomocą obejmiemy 514 uczniów. Zorganizujemy dla nich zajęcia dodatkowe, szkoleniami obejmiemy nauczycieli. Uczniom zapewnimy też wsparcie w zakresie doradztwa zawodowego. Zamierzamy również doposażyć pracownie w sprzęt ICT i pomoce dydaktyczne.

Na razie szkoły osiągają słabsze wyniki nauczania, celem projektu jest ich poprawa. Dzięki jego realizacji spodziewane jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt powiatu lubelskiego ma podobny zakres wsparcia. Kierowany jest do grupy 500 uczniów i 50 nauczycieli z 12 szkół. Obejmie placówki w w Bełżycach, Niemcach, Pszczelej Woli, Bychawie i Piotrowicach. Jego celem jest zwiększenie szans rozwojowych uczniów, wzrost kompetencji nauczycieli oraz jakości kształcenia w tych szkołach. Autorzy zakładają, że realizacja projektu pozwoli stworzyć warunki uczenia się adekwatnych do potrzeb rynku pracy i zmian zachodzących w gospodarce poprzez wyposażenie pracowni dla przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz pracowni ICT. Projekt realizowany będzie od czerwca bieżącego roku do lipca 2019.

– Pod koniec stycznia ogłosiliśmy kolejny konkurs w ramach tego działania – podkreśla Andrzej Kloc, dyrektor Departamentu Wdrażania EFS. – Rozstrzygnięcie planowane jest na październik. Mam nadzieję, że nasze wsparcie trafi wszędzie tam, gdzie to najbardziej potrzebne.