Zarząd Województwa Lubelskiego informuje, że Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska – Lubelskie z siedzibą w Olbięcinie, złożył wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn.: „Każdy ma szanse”, które realizowane będzie od 27 marca dnia 17 czerwca, na terenie województwa lubelskiego. Zarząd Województwa Lubelskiego na posiedzeniu w dniu 14 marca wyraził zgodę na zlecenie tego zadania w kwocie 5.000 zł. Zgodnie z art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)  jednostka samorządu terytorialnego zamierza zlecić w/w organizacji pozarządowej realizację zadania publicznego, z pominięciem otwartego konkursu ofert. Oferta złożona przez Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska – Lubelskie spełnia warunki określone w art. 19 a, ust. 1, pkt. 1 i 2 ustawy, a organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego stwierdził celowość realizacji zadania publicznego.

Wobec powyższego Zarząd Województwa Lubelskiego w myśl art. 19 a, ust. 3 informuje, że do 21 marca do godz. 15.30 można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Należy je składać w formie pisemnej, do Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, zawrze umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego z Oddziałem Regionalnym Olimpiady Specjalne Polska – Lubelskie. Oferta została zamieszczona:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie,
  •  na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie,
  • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie.

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie,
ul. Grottgera 4, 20-029 Lublin,
tel. (81) 44 16 706.

do-pobraniaDO POBRANIA

Oferta złożona przez Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska – Lubelskie w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie