Zarząd Województwa Lubelskiego informuje, że Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Świdniku złożyło wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. „Bliżej Siebie” nowatorską formą rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które realizowane będzie od dnia 17 września 2018 r. do dnia 10 grudnia 2018 r. Zarząd Województwa Lubelskiego na posiedzeniu w dniu 4 września 2018 r. wyraził zgodę na zlecenie tego zadania w kwocie 2000,00 zł.

Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) jednostka samorządu terytorialnego zamierza zlecić w/w organizacji pozarządowej realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Oferta złożona przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Świdniku spełnia warunki określone w art. 19a, ust. 1, pkt. 1 i 2 ustawy, a organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego stwierdził celowość realizacji zadania publicznego. Wobec powyższego Zarząd Województwa Lubelskiego w myśl art. 19a, ust. 3 informuje, że do dnia 11 września 2018 r. do godz. 15.30 można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi należy składać w formie pisemnej do Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zawrze umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Świdniku.

Oferta została zamieszczona:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie https://umwl.bip.lubelskie.pl/index.php?id=88&p1=szczegoly&p2=1295195,
  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie,
  • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie https://umwl.bip.lubelskie.pl/index.php?id=88&akcja=szczegoly&p2=1295201.

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin.