Zarząd Województwa Lubelskiego informuje, że Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Apostołów Piotra i Pawła i MB Różańcowej w Kaniem złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn.: Koncert z okazji 100 lecia Parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Kaniem (pow. Chełmski), które realizowane będzie od dnia 20 marca 2019 r. do dnia 19 kwietnia 2019 r. Zarząd Województwa Lubelskiego na posiedzeniu w dniu 13 marca 2019 r. wyraził zgodę na zlecenie tego zadania w kwocie 1.500,00 zł. Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.) jednostka samorządu terytorialnego zamierza zlecić w/w organizacji pozarządowej realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Oferta złożona przez Parafię Rzymskokatolicką pw. św. Apostołów Piotra i Pawła i MB Różańcowej w Kaniem spełnia warunki określone w art. 19a, ust. 1, pkt. 1 i 2 ustawy, a organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego stwierdził celowość realizacji zadania publicznego. Wobec powyższego Zarząd Województwa Lubelskiego w myśl art. 19a, ust. 3 informuje, że do dnia 20 marca 2019 r. do godz. 15.30 można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi należy składać w formie pisemnej do Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zawrze umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego z Parafię Rzymskokatolicką pw. św. Apostołów Piotra i Pawła i MB Różańcowej w Kaniem.

 

Oferta została zamieszczona:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin.