Zarząd Województwa Lubelskiego informuje, że Ludowy Klub Sportowy „Olimpia” Miączyn z siedzibą w Miączynie złożył wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn.: „Turniej Piłki Nożnej Orlików Młodszych”, które realizowane będzie od dnia 26 maja  2018 r. do dnia 26 czerwca  2018 r. na terenie województwa lubelskiego. Zarząd Województwa Lubelskiego na posiedzeniu w dniu 15 maja 2018 r. wyraził zgodę na zlecenie tego zadania w kwocie 2.500 zł. Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.). Jednostka samorządu terytorialnego zamierza zlecić w/w organizacji pozarządowej realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Oferta złożona przez Ludowy Klub Sportowy „Olimpia” Miączyn spełnia warunki określone w art. 19a ust. 1, pkt. 1 i 2 ustawy, a organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego stwierdził celowość realizacji zadania publicznego. Wobec powyższego Zarząd Województwa Lubelskiego w myśl art. 19 a, ust. 3 informuje, że do dnia 23 maja 2018 r. do godz. 15.30 można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi należy składać w formie pisemnej do Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Grottgera 4 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zawrze umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego z Ludowym Klubem Sportowym „Olimpia” Miączyn.

Oferta została zamieszczona:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie,

2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie,

3) na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie.

do-pobraniaDO POBRANIA

Oferta Ludowego Klubu Sportowego „Olimpia” Miączyn

Kontakt:
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Grottgera 4,
20-029 Lublin, Departament Kultury, Edukacji i Sportu,  tel. (81) 44 16 706, deks@lubelskie.pl.