Zarząd Województwa Lubelskiego informuje,  że Ludowy Klub Sportowy „Olimpia” Miączyn z siedzibą w Miączynie złożył wniosek o dofinansowanie realizacji zadania

publicznego pn.: „Mikołajkowy Turniej Halowej Piłki Nożnej – Open”, które realizowane będzie od dnia 10 grudnia  2018 r. do dnia 19 grudnia  2018 r. na terenie województwa lubelskiego. Zarząd Województwa Lubelskiego na posiedzeniu w dniu 19 listopada 2018 r. wyraził zgodę na zlecenie tego zadania w kwocie 6.500 zł. Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) jednostka samorządu terytorialnego zamierza zlecić w/w organizacji

pozarządowej realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Oferta złożona przez Ludowy Klub Sportowy „Olimpia” Miączyn spełnia warunki

określone w art. 19a ust. 1, pkt. 1 i 2 ustawy, a organ wykonawczy jednostki samorządu

terytorialnego stwierdził celowość realizacji zadania publicznego. Wobec powyższego Zarząd Województwa Lubelskiego w myśl art. 19 a, ust. 3 informuje, że do dnia 26 listopada 2018 r.

do godz. 15.30 można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi należy składać

w formie pisemnej do Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Grottgera 4 od poniedziałku

do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. Po upływie wyżej określonego terminu oraz

rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego

zawrze umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego z Ludowym Klubem Sportowym „Olimpia” Miączyn.

 

Oferta została zamieszczona:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Grottgera 4, 20-029 Lublin, tel. (81) 44 16 706.