Zarząd Województwa Lubelskiego informuje, że Lubelski Klub Kolarstwa Górskiego z siedzibą w Lublinie złożył wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn.: „12 Lubelski Festiwal Rowerowy”, które realizowane będzie od dnia 7 czerwca 2019 r. do dnia 31 lipca 2019 r. na terenie województwa lubelskiego. Zarząd Województwa Lubelskiego na posiedzeniu w dniu 22 maja 2019 r. wyraził zgodę na zlecenie tego zadania w kwocie 2.000 zł. Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) jednostka samorządu terytorialnego zamierza zlecić w/w organizacji pozarządowej realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert. Oferta złożona przez Lubelski Klub Kolarstwa Górskiego spełnia warunki określone w art. 19a ust. 1, pkt. 1 i 2 ustawy, a organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego stwierdził celowość realizacji zadania publicznego. Wobec powyższego Zarząd Województwa Lubelskiego w myśl art. 19 a, ust. 3 informuje, że do dnia 5 czerwca 2019 r. do godz. 15.30 można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi należy składać w formie pisemnej do Departamentu Promocji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Grottgera 4 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zawrze umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego z Lubelskim Klubem Kolarstwa Górskiego.

Oferta została zamieszczona:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, https://umwl.bip.lubelskie.pl/index.php?id=88&akcja=szczegoly&p2=1393266
  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie,
  • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie. 

    do-pobraniaDO POBRANIA

    Oferta LKKG

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

ul. Grottgera 4, 20-029 Lublin

tel. (81) 44 16 706.