Zarząd Województwa Lubelskiego informuje, że Klub Sportowy Głuchych „Hetman”z siedziba w Łukowie złożył wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn.: „Organizacja Wojewódzkich  Turniejów Niesłyszących”, które realizowane będzie od dnia 1 września 2017 r. do dnia 22 listopada 2017 r. na terenie województwa lubelskiego. Zarząd Województwa Lubelskiego na posiedzeniu w dniu 13 czerwca 2017 r. wyraził zgodę na zlecenie tego zadania w kwocie 1.500 zł. Zgodnie z art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) jednostka samorządu terytorialnego zamierza zlecić w/w organizacji pozarządowej realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert. Oferta złożona przez Klub Sportowy Głuchych „Hetman” spełnia warunki określone w art. 19 a, ust. 1, pkt. 1 i 2 ustawy, a organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego stwierdził celowość realizacji zadania publicznego. Wobec powyższego Zarząd Województwa Lubelskiego w myśl art. 19 a, ust. 3 informuje, że do dnia 20 czerwca 2017 r. do godz. 15.30 można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi należy składać w formie pisemnej do Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Grottgera 4 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zawrze umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego z Klubem Sportowym Głuchych „Hetman”.

 Oferta została zamieszczona:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie,
  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie,
  • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie.

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Grottgera 4,
20-029 Lublin, tel. (81) 44 16 706

Szczegółowe informacje

Oferta 19 a Hetman Łuków