Zarząd Województwa Lubelskiego informuje, że Klub Sportowy „Agros” Zamość z siedzibą w Zamościu złożył wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn.: Wyścig kolarski „Po Ziemi Zamojskiej”, które realizowane będzie od dnia 29 kwietnia 2019 r. do dnia 30 czerwca 2019 r. na terenie województwa lubelskiego. Zarząd Województwa Lubelskiego na posiedzeniu w dniu 8 kwietnia 2019 r. wyraził zgodę na zlecenie tego zadania w kwocie 2.000 zł. Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) jednostka samorządu terytorialnego zamierza zlecić w/w organizacji pozarządowej realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Oferta złożona przez Klub Sportowy „Agros” Zamość spełnia warunki określone w art. 19a ust. 1, pkt. 1 i 2 ustawy, a organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego stwierdził celowość realizacji zadania publicznego. Wobec powyższego Zarząd Województwa Lubelskiego w myśl art. 19 a, ust. 3 informuje, że do dnia 15 kwietnia 2019 r. do godz. 15.30 można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi należy składać w formie pisemnej do Departamentu Promocji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Grottgera 4 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zawrze umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego z Klubem Sportowym „Agros” Zamość.

Oferta została zamieszczona:

 

 oferta Agros

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Grottgera 4, 20-029 Lublin, tel. (81) 44 16 706.