Departament Kultury, Edukacji i Sportu uprzejmie informuje, iż nabór wniosków o przyznanie stypendiów sportowych Województwa Lubelskiego dla osób fizycznych w roku 2017 za wyniki sportowe osiągnięte w roku 2016 zostanie przeprowadzony w miesiącu styczniu 2017 r.

Stypendia sportowe Województwa Lubelskiego są przyznawane na podstawie „Zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych i nagród Województwa Lubelskiego za osiągnięte wyniki sportowe oraz wyróżnień dla osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej”,które stanowią załącznik do Uchwały Nr XXXVII/604/2013 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych i nagród Województwa Lubelskiego za osiągnięte wyniki sportowe oraz wyróżnień dla osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2013 r. poz. 5185, z 2016 r. poz. 930.) –  https://umwl.bip.lubelskie.pl/index.php?id=685&p1=szczegoly&p2=763629

Termin składania wniosków upływa w dniu 31 stycznia 2017 r.

 Podmiotami uprawnionymi do występowania z wnioskami o przyznanie stypendiów są:

1) kandydat do stypendium, a w przypadku osoby niepełnoletniej rodzic lub jego prawny opiekun;
2) klub sportowy, którego kandydat jest członkiem;
3) związek sportowy, właściwy dla danego sportu.

Wymagane dokumenty:

→ Wniosek o przyznanie stypendium sportowego Województwa Lubelskiego dla osób fizycznych  za osiągnięte wyniki sportowe – formularz F-KE/31/(11.12.2015)

Do wniosku dołącza się:

1) zaświadczenie potwierdzające uzyskanie osiągnięcia, za które ma być przyznane stypendium, wydane przez właściwy wojewódzki/okręgowy lub polski związek sportowy;

2) oświadczenie osoby pobierającej stypendium sportowe do ubezpieczenia społecznego 
i zdrowotnego
 – formularz F-KE/32/(11.12.2015)

Prosimy o bardzo dokładne wypełnienie wszystkich danych w formularzach wniosku i oświadczenia, jak również o dołączenie zaświadczenia potwierdzającego uzyskanie osiągnięcia, za które ma być przyznane stypendium, wydanego przez właściwy wojewódzki/okręgowy lub polski związek sportowy.