Zarząd Województwa Lubelskiego przeprowadza konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie odpłatności za korzystanie z nauki w szkołach prowadzonych przez Samorząd Województwa Lubelskiego przez osoby niebędące obywatelami polskimi.

Projekt uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego będący aktem prawa miejscowego, poddawany jest konsultacjom. Projekt uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie odpłatności za korzystanie z nauki w szkołach prowadzonych przez Samorząd Województwa Lubelskiego przez osoby niebędące obywatelami polskimi dotyczy określenia wysokości odpłatności, sposobu wnoszenia opłat oraz możliwość całkowitego lub częściowego zwolnienia z tej odpłatności, po reformie ustroju szkolnego – art. 165 ust.6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, z późn. zm.).

Do udziału w konsultacjach, uprawnieni są:

  • Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego, która zobowiązana jest do zajęcia stanowiska w terminie 30 dni od dnia otrzymania projektu,
  • Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzących działalność w sferze pożytku publicznego – w terminie 14 dni od dnia umieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu umwl.bip.lubelskie.pl.

Uwagi i opinie do projektu należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: deks@lubelskie.pl.