Informacja w przedmiocie konsultacji

Na podstawie Uchwały Nr CLXII/3134/2020 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia
7 lipca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Praktyk Teatralnych „Gardzienice”, Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie informuje o rozpoczęciu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego.

  1. Przedmiot konsultacji.

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Praktyk Teatralnych „Gardzienice”, stanowiący załącznik do Uchwały Nr CLXII/3134/2020 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Praktyk Teatralnych „Gardzienice”.

  1. Podmioty uprawnione do składania opinii i uwag w ramach konsultacji.

Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), których przedmiotem działalności statutowej są zadania związane z kulturą.

  1. Warunki udziału w konsultacjach.

Warunkiem udziału organizacji lub podmiotu w konsultacjach jest podanie następujących informacji:

  • nazwa i adres organizacji/podmiotu,
  • numer KRS,
  • nazwisko i imię osoby zgłaszającej uwagi organizacji w konsultacjach, uprawnionej do reprezentowania organizacji.
  1. Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji.

Konsultacje w przedmiotowej sprawie będą prowadzone w terminie od dnia 20 lipca 2020 r. do dnia 27 lipca 2020 r.

  1. Forma przeprowadzenia konsultacji.

Uwagi i opinie należy kierować na adres e-mail: anna.szewenko@lubelskie.pl.  

W tytule e-maila prosimy zawrzeć zwrot: „opinia/uwaga do projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Praktyk Teatralnych „Gardzienice””.

  1. Adres do pobrania konsultowanego projektu

Uchwała Zarządu Województwa Lubelskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Praktyk Teatralnych „Gardzienice” można pobrać tutaj

Projekt uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Praktyk Teatralnych „Gardzienice” wraz z projektem Statutu Ośrodka Praktyk Teatralnych „Gardzienice” można pobrać tutaj

Uzasadnienie można pobrać tutaj

  1. Komórka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji.

Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego UMWL w Lublinie, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin

tel. 81 44 16 719, fax. 81 44 16 704