Na podstawie Uchwały Nr CXCIV/3636/2020 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 13 października 2020 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie nadania Statutu Filharmonii imienia Henryka Wieniawskiego w Lublinie, Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie informuje o rozpoczęciu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego.

Przedmiot konsultacji

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie nadania Statutu Filharmonii im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie, stanowiący załącznik do Uchwały Nr CXCIV/3636/2020  Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 13 października 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie nadania Statutu Filharmonii im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie.

Podmioty uprawnione do składania opinii i uwag w ramach konsultacji

Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dziennik Ustaw z 2020 r. pozycja 1057), których przedmiotem działalności statutowej są zdania związane z kulturą.

Warunki udziału w konsultacjach

Warunkiem udziału organizacji lub podmiotu w konsultacjach jest podanie następujących informacji:

  • nazwa i adres organizacji/podmiotu
  • numer KRS,
  • nazwisko i imię osoby zgładzającej uwagi organizacji w konsultacjach, uprawnionej do reprezentowania organizacji.

Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji

 Konsultacje w przedmiotowej sprawie będą prowadzone w terminie od dnia 23 października 2020 r. do dnia 31 października 2020 r.

Forma przeprowadzenia konsultacji

 Uwagi i opinie należy kierować na adres e-mail: dorota.mojak@lubelskie.pl. W tytule e-maila proszę zawrzeć zwrot: „Opinia/uwaga do projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Filharmonii im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie”.

Adres do pobrania konsultowanego projektu

Uchwała Zarządu Województwa Lubelskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie nadania Statutu Filharmonii im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie. 

 Projekt uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie nadania Statutu Filharmonii im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie. 

Statut.

Uzasadnienie.

Komórka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji

Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin.