Dnia 15 stycznia 2019 r. Zarząd Województwa Lubelskiego w Uchwale Nr XIII/240/2019 dokonał wyboru ofert i udzielił dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w formie wspierania z terminem realizacji od 18 stycznia 2019 r. do 16 grudnia 2019 r.

W załączeniu:

Warunkiem przystąpienia do zawarcia umowy jest:

  • złożenie zaktualizowanego harmonogramu oraz kosztorysu realizowanego zadania – jeśli dotyczy – na formularzach stanowiących załączniki do umowy. Formularze, o których mowa znajdują się na stronie internetowej www.lubelskie.pl i https://umwl.bip.lubelskie.pl/index.php?id=88,
  • oświadczenie o zgodności odpisu z rejestru ze stanem prawnym i faktycznym w dniu podpisania umowy lub innym aktem regulującym status prawny podmiotu,
  • zaktualizowany kosztorys i harmonogram realizacji zadania winien być złożony w czasie umożliwiającym przygotowanie i zawarcie umowy tj. w terminie minimum 14 dni przed terminem realizacji zadania,
  • niedotrzymanie terminu, o którym mowa w pkt 3 może uniemożliwić sporządzenie umowy i przekazanie dotacji.