Dnia 16 stycznia 2018 r. Zarząd Województwa Lubelskiego w Uchwale Nr CCXLVI/4798/2018 dokonał wyboru ofert i udzielił dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w formie wspierania z terminem realizacji od 19 stycznia do 15 grudnia 2018 r.

Warunkiem przystąpienia do zawarcia umowy jest:

  • złożenie oświadczenia o zgodności odpisu z rejestru ze stanem prawnym i faktycznym w dniu podpisania umowy lub innego aktu regulującego status prawny podmiotu,
  • podanie numeru rachunku bankowego,
  • podanie numeru pesel osoby upoważnionej lub osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu oferentów,
  • złożenie w 2 egz. zaktualizowanego harmonogramu oraz kosztorysu realizowanego zadania – jeśli dotyczy – na formularzach stanowiących załączniki do umowy. Formularze, o których mowa znajdują się na stronie internetowej lubelskie.pl.

Zaktualizowany kosztorys i harmonogram realizacji zadania winien być złożony w czasie umożliwiającym przygotowanie i zawarcie umowy tj. w terminie minimum 14 dni przed terminem realizacji zadania.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie BIP urzędu.