„Konkurs – Sport Wspieranie 2017 – Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym na terenie województwa lubelskiego” – rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w formie wspierania.

Dnia 17 stycznia 2017 r. Zarząd Województwa Lubelskiego w Uchwale Nr CLVIII/3177/2017 dokonał wyboru ofert i udzielił dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w formie wspierania z terminem realizacji od 3 lutego do 11 grudnia 2017 r.

W załączeniu:

 Warunkiem przystąpienia do zawarcia umowy jest:

1) złożenie oświadczenia o zgodności odpisu z rejestru ze stanem prawnym i faktycznym w dniu podpisania umowy lub innego aktu regulującego status prawny podmiotu,

2) podanie numeru rachunku bankowego,

3) podanie numeru pesel osoby upoważnionej lub osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu oferentów,

4) złożenie w 2 egz. zaktualizowanego harmonogramu oraz kosztorysu realizowanego zadania – jeśli dotyczy – na formularzach stanowiących załączniki do umowy. Formularze, o których mowa znajdują się na stronie internetowej www.lubelskie.pl.

Zaktualizowany kosztorys i harmonogram realizacji zadania winien być złożony w czasie umożliwiającym przygotowanie i zawarcie umowy tj. w terminie minimum 14 dni przed terminem realizacji zadania.