Dnia 15 stycznia 2019 r. Zarząd Województwa Lubelskiego w Uchwale Nr XIII/239/2019 dokonał wyboru ofert i udzielił dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w formie powierzenia z terminem realizacji od 18 stycznia 2019 r. do 16 grudnia 2019 r.

W załączeniu:
• Uchwała Zarządu https://umwl.bip.lubelskie.pl/index.php?id=88&akcja=szczegoly&p2=1341670
• załącznik do Uchwały – Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w formie powierzenia z terminem realizacji
od 18 stycznia 2019 r. do 16 grudnia 2019 r. https://umwl.bip.lubelskie.pl/index.php?id=88&akcja=szczegoly&p2=1341671

W celu zawarcia umowy prosimy o przygotowanie i przedłożenie:
• oświadczenia o zgodności odpisu z rejestru ze stanem prawnym i faktycznym
w dniu podpisania umowy lub innego aktu regulującego status prawny podmiotu,
• podanie numeru rachunku bankowego.