Zarząd Województwa Lubelskiego podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie. Od kandydata na stanowisko Dyrektora Teatru wymagane są m.in.: wyższe wykształcenie co najmniej magisterskie, udokumentowany dorobek zawodowy potwierdzający co najmniej trzyletni staż pracy na stanowiskach kierowniczych albo co najmniej pięcioletni staż pracy w instytucjach artystycznych. Szczegółowe informacje zostały zawarte w treści ogłoszenia.

Oferty należy składać w terminie do 31 marca 2020 r.

do-pobraniaDO POBRANIA

ZAŁĄCZNIKI:

  1.  kwestionariusz osobowy
  2. oświadczenie o braku wyroku sądu
  3. oświadczenie o braku zakazu pełnienia funkcji 
  4. oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych
  5. oświadczenie o stanie zdrowia 
  6. oświadczenie o zdolności do podejmowania czynności prawnych