Zarząd Województwa Lubelskiego dnia 29 stycznia 2020 r. w Uchwale Nr CXI/2288/2020 dokonał wyboru ofert i udzielił dotacji na wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w okresie od 31 stycznia 2020 r. do 18 grudnia 2020 r.

W załączeniu:

  • załącznik Nr 1 do Uchwały – Wykaz podmiotów, którym zostanie udzielona dotacja na realizację zadań publicznych w ramach otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego z terminem realizacji od 31 stycznia 2020 r. do 18 grudnia 2020 r.
  • załącznik Nr 2 do Uchwały – Wykaz podmiotów, których oferty na realizację zadań publicznych zostały odrzucone ze względów formalnych w ramach otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w okresie od 31 stycznia 2020 r. do 18 grudnia 2020 r.
  • złożenie oświadczenia o zgodności odpisu z rejestru ze stanem prawnym i faktycznym w dniu podpisania umowy lub innego aktu regulującego status prawny podmiotu,
  • podanie imion i nazwisk osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta,
  • złożenie w 2 egz. zaktualizowanego planu, harmonogramu i opisu rezultatów zadania oraz kalkulacji przewidywanych kosztów zadania – jeśli dotyczy – na formularzach stanowiących załączniki do umowy Formularze, o których mowa znajdują się na stronie internetowej pod linkiem: https://liboi.lubelskie.pl/index-uslugi-pokaz?spr=544012.

Zaktualizowany plan, harmonogram i opis rezultatów zadania oraz kalkulacja przewidywanych kosztów zadania winny być złożone w czasie umożliwiającym przygotowanie i zawarcie umowy.