Informacja w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych i nagród Województwa Lubelskiego za osiągnięte wyniki sportowe oraz wyróżnień dla osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej

Na podstawie Uchwały Nr LXXIV/1663/2019 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 24 września 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych i nagród Województwa Lubelskiego za osiągnięte wyniki sportowe oraz wyróżnień dla osób wyróżniających się osiągnięciami
w działalności sportowej, Departament Promocji, Sportu i Turystyki UMWL w Lublinie uprzejmie informuje o rozpoczęciu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami.

1. Przedmiot konsultacji

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych i nagród Województwa Lubelskiego za osiągnięte wyniki sportowe oraz wyróżnień dla osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej, stanowiący załącznik do Uchwały Nr LXXIV/1663/2019 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 24 września 2019r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych i nagród Województwa Lubelskiego za osiągnięte wyniki sportowe oraz wyróżnień dla osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.

2. Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji

1) W przypadku Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego – termin wynikający z art. 41a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
2) w przypadku organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność w sferze pożytku publicznego – od dnia 27 września 2019 r. do dnia 3 października 2019 r.;
3) w przypadku Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Marszałku Województwa Lubelskiego – w terminie 14 dni od dnia doręczenia projektu uchwały.

3. Projekt uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych i nagród Województwa Lubelskiego za osiągnięte wyniki sportowe oraz wyróżnień dla osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej w załączeniu.

4. Podmioty uprawnione do składania opinii i uwag w ramach konsultacji

Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, których przedmiotem działalności statutowej są zadania związane z kulturą fizyczną.

5. Warunki udziału w konsultacjach

Warunkiem udziału organizacji lub podmiotu w konsultacjach jest podanie następujących informacji:
♦ nazwa i adres organizacji/podmiotu;
♦ numer KRS;
♦ nazwisko i imię osoby zgłaszającej uwagi organizacji w konsultacjach, uprawnionej do reprezentowania organizacji.

6. Forma przeprowadzenia konsultacji

Uwagi i opinie należy kierować do Departamentu Promocji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, na adres e-mail: promocja@lubelskie.pl.

W tytule e-maila prosimy zawrzeć zwrot: „opinia/uwaga do projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych i nagród Województwa Lubelskiego za osiągnięte wyniki sportowe oraz wyróżnień dla osób wyróżniających się osiągnięciami
w działalności sportowej” – formularz w załączeniu.

7. Komórka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji

Departament Promocji, Sportu i Turystyki UMWL w Lublinie
ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin
Tel. (81) 44 16 789; (81) 44 16 573

 

do-pobraniaDO POBRANIA

uchwała ws. konsultacji

zał. 1 do uchwały-projekt uchwały SWL

zał.1 wniosek styp.sport.

zał.2 oświadczenie do wypł. styp.sport.

zał.3 sprawozdanie z wykonania styp.sport.

zał.4 wniosek nagr. sport.

zał.5 wniosek wyróżnienie

zał. 2 do uchwały formularz zgłaszania uwag