Na podstawie Uchwały Nr LIV/1281/2019 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie przyjęcia „Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami w województwie lubelskim na lata 2019 – 2022”, Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego UMWL w Lublinie uprzejmie informuje o rozpoczęciu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami.

1. Przedmiot konsultacji.

Przedmiotem konsultacji jest projekt Uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie przyjęcia „Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami w województwie lubelskim na lata 2019 – 2022”, stanowiący załącznik do Uchwały Nr LIV/1281/2019 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 2 lipca 2019 r. r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie przyjęcia „Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami w województwie lubelskim na lata 2019 – 2022”.

2. Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji.

Konsultacje w przedmiotowej sprawie będą prowadzone:

1) w przypadku Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego w terminie wynikającym z art. 41a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

2) w przypadku organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność w sferze pożytku publicznego – od dnia 5 lipca 2019 r. do dnia 15 lipca 2019 r.

3. Przedmioty uprawnione do składania opinii i uwag w ramach konsultacji.

Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których przedmiotem działalności statutowej są zadania związane z kulturą.

4. Warunki udziału w konsultacjach.

Warunkiem udziału organizacji lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w konsultacjach jest podanie następujących informacji:

– nazwa i adres organizacji/podmiotu;

– numer KRS;

– nazwisko i imię osoby zgłaszającej uwagi organizacji w konsultacjach, uprawnionej do reprezentowania organizacji.

5. Projekt Uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie przyjęcia „Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami w województwie lubelskim na lata 2019 – 2022” – w załączeniu.

6. Forma przeprowadzenia konsultacji.

Uwagi i opinie należy kierować na adres e-mail: ked@lubelskie.pl.

W tytule e-maila prosimy zawrzeć zwrot: „opinia/uwaga do projektu WPOnZ”.

7. Komórka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji

Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

ul. A. Grottgera 4, 20-029 Lublin,

Tel. 81 44 16 717 lub 81 44 16 705.

do-pobraniaDO POBRANIA

WPOZ 2019 – 2022 – poprawki po opinii LWKZ na ZWL 2 26 06 2019

WPOZ – Uchwała konsultacje nr LIV/1281/2019 ZWL