Dobiegł końca czteroletni okres obowiązywania Wojewódzkiego programu opieki nad zabytkami w województwie lubelskim na lata 2015 – 2018 przyjętego uchwałą nr IX/129/2015 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 26 czerwca 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z dn. 8 lipca 2015 r., poz. 2216). Wzorem lat ubiegłych prosimy o pomoc w pozyskaniu danych (w formie odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie) dotyczących obszaru gminy, niezbędnych do sporządzenia przez Zarząd Województwa Lubelskiego sprawozdania za lata 2017 – 2018 z realizacji Programu.

Obowiązek taki wynika z art. 87 ust. 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. t.j. z 2018 r. poz. 2067, z późn. zm.). Zarząd województwa sporządza, co 2 lata, sprawozdanie, które przedstawia sejmikowi województwa. Sprawozdanie z realizacji wojewódzkiego programu przekazywane jest Generalnemu Konserwatorowi Zabytków i właściwemu wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków w celu jego wykorzystania przy opracowywaniu, aktualizacji i realizacji krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami (art. 87 ust. 6 ww. ustawy).

„Wojewódzki Program Opieki nad Zabytkami w województwie lubelskim na lata 2015 – 2018” jest dokumentem uzupełniającym w stosunku do innych dokumentów planistycznych województwa. Ma do spełnienia rolę promującą ideę ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, która mimo wielu pozytywnych przykładów, wymaga nadal głębokiego społecznego zrozumienia i poparcia. Zakłada się, że ochrona zabytków i opieka nad zabytkami jest nieodzownym elementem zrównoważonego rozwoju zarówno mniejszych środowisk, jak też całego województwa.

Głównym celem Programu jest wyznaczenie dla regionu lubelskiego pożądanych kierunków zmian w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami możliwych do rozpoczęcia lub osiągnięcia w perspektywie czasowej 4 lat. Skierowany jest do wszystkich szczebli jednostek samorządu terytorialnego, środowisk naukowych i badawczych, właścicieli i posiadaczy obiektów zabytkowych, a także osób zainteresowanych kulturą i dziedzictwem kulturowym.

Program służyć powinien inicjowaniu działań dotyczących wspierania i koordynowania badań, prac z dziedziny ochrony zabytków i krajobrazu kulturowego oraz upowszechniania i promowania dziedzictwa kulturowego. Istotnym celem programu jest dążenie do osiągnięcia odczuwalnej i akceptowanej społecznie poprawy w zakresie: stanu zachowania i utrzymania obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie województwa lubelskiego, szeroko pojmowanego zasobu dziedzictwa kulturowego oraz zachowania krajobrazu kulturowego. Ważne jest, aby poprawa ta dokonywała się przy udziale mieszkańców województwa, w różnych formach ich życiowej aktywności (praca zawodowa, czy działalność społeczna).

Mając na uwadze harmonogram prac określony dla opracowania sprawozdania prosimy o odpowiedź na przesłaną ankietę do dnia 1 marca 2019 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: katarzyna.szumska@lubelskie.pl i tradycyjnej na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, Departament Kultury, Edukacji i Sportu: 20 – 029 Lublin, ul. Artura Grottgera 4.

Treść dokumentu Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami w województwie lubelskim na lata 2015 – 2018 dostępna pod linkiem:

https://umwl.bip.lubelskie.pl/index.php?id=563&akcja=szczegoly&p2=1053169

Dołączona ankieta z zestawem pytań pozwoli usystematyzować informacje wg. działań zaplanowanych w Programie.

Osoba do kontaktu: Katarzyna Szumska, Departament Kultury, Edukacji i Sportu UMWL, nr tel. 081 44 16 71