Wybraliśmy dobre praktyki w ramach projektu FIRESPOL

W maju już po raz trzeci spotkali się partnerzy projektu FIRESPOL. Województwo Lubelskie oprócz przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego reprezentowali przedstawiciele Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Organizatorem spotkania był Environment Protection and Energy Efficiency Fund, instytucja publiczna, której celem jest promocja odnawialnych źródeł energii, zwiększenie wydajności i oszczędności energii oraz wspieranie planowania energetycznego na poziomie regionalnym i lokalnym.

Najważniejszą częścią spotkania był warsztat tematyczny nt. dobrych praktyk w zakresie finansowania inwestycji w odnawialnych źródłach energii. Każdy z partnerów projektu przedstawił pięć dobrych praktyk ze swojego regionu/kraju. Z Województwa Lubelskiego zaprezentowano następujące przykłady:

  • Program Prosument realizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
  • Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 0,9 MW w miejscowości Przypisówka (przy wykorzystaniu pożyczki ze środków WFOŚiGW w Lublinie na zachowanie płynności oraz pożyczki na środki własne);
  • Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 400 kW w miejscowości Rogatka (przy wykorzystaniu pożyczki ze środków WFOŚiGW w Lublinie oraz środków własnych);
  • Pierwsza w Polsce umowa na sprzedaż energii elektrycznej (tzw. Power Purchase Agreement/PPA) z farmy wiatrowej Taczalin do fabryki Merceds-Benz w Jaworze;
  • Budowa jednostki na biomasę w Gminie Piecki – partnerstwo prywatno-publiczne w formule ESCO.

Na zakończenie warsztatu, w wyniku dyskusji, partnerzy wybrali 15 najlepszych praktyk, które zostaną zamieszczone na stronie internetowej Programu Interreg.

W ramach spotkania odbyły się także dwie wizyty studyjne podczas, których uczestnicy mieli możliwość zwiedzenia elektrowni wiatrowej „Jelinak” w okolicach Trogiru oraz hydroelektrowni Orlovac w miejscowości Rude.

Już dziś zapraszamy Państwa na spotkanie regionalnych interesariuszy pod koniec czerwca, na którym szczegółowo zaprezentujemy Państwu dobre praktyki wybrane w ramach projektu!