Województwo Lubelskie po pierwszym spotkaniu interesariuszy  projektu ENES-CE.

W dniu 31 stycznia 2020 r. w Urzędzie Gminy Niemce odbyło się pierwsze spotkanie warsztatowe: „Współtworzenie pomysłów i wizualizacja”, zorganizowane w ramach realizacji projektu ENES-CE przez Województwo Lubelskie przy współpracy z Gminą Niemce.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Urzędu Gminy Niemce, przedstawiciele Rady Gminy Niemce i innych instytucji z terenu gminy m.in. Zakładu Gospodarki Komunalnej, Ośrodka Pomocy Społecznej, szkoły i żłobka, mieszkańcy i przedsiębiorcy z gminy, a także przedstawiciel Ligi Ochrony Przyrody oraz pracownicy UMWL.

Podczas spotkania odbyła się dyskusja z interesariuszami projektu ENES-CE z Gminy Niemce na temat możliwości utworzenia obywatelskiej grupy energetycznej w Gminie Niemce i działań związanych z inwestycjami w OZE, jakie mogłyby być realizowane w przyszłości.

Kierownik Oddziału OZE w Departamencie Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych UMWL, objaśnił możliwości prawne i finansowe utworzenia obywatelskiej grupy energetycznej w formie spółdzielni energetycznej lub klastra energii.

W toku otwartej dyskusji omówiono także możliwość realizacji działań dotyczących OZE, zaproponowanych w ankiecie z 2019 r.,  przeprowadzonej w ramach projektu ENES-CE. Omawiane działania dotyczyły m.in.: możliwości inwestycyjnych w budowę biogazowni, farmy fotowoltaicznej, wymianę kotłów, upowszechnianie działań proekologicznych i świadomego gospodarowania światłem.

Ponadto rozmawiano o wysokosprawnej kogeneracji, możliwości wykorzystania energii geotermalnej na terenie gminy, gminnych dokumentach strategicznych, dotyczących planowania energetycznego oraz potrzebach ich aktualizacji.

W trakcie spotkania poinformowano mieszkańców o najbliższej aktualizacji PGN Gminy Niemce w związku z udziałem w konkursach na dofinansowanie inwestycji w OZE, uwzględniając wyniki z dotychczasowej realizacji działań w projektu ENES-CE.

Więcej informacji o projekcie na stronie.
Możesz też nas śledzić na facebooku i na twitterze.