Województwo Lubelskie partnerem projektu FIRECE

PROJEKT FIRCE – Innovative Financial Instruments for Industry Low carbon energy transition in Central Europe, to międzynarodowa inicjatywa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Europa Środkowa: PRIORYTET 2 Energia – Współpraca w zakresie strategii niskoemisyjnych, Cel szczegółowy: 2.2 Poprawa strategii energetycznych i polityk mających wpływ na łagodzenie zmian klimatu.

 Projekt jest realizowany od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2020 r. Projekt ma na celu zwiększenie możliwości regionalnych podmiotów odpowiedzialnych za zarządzanie oraz wdrażanie planów energetycznych, w oparciu o lokalne dostępne zasoby finansowe oraz zachęcenie małych i średnich przedsiębiorców w regionie do zwiększenia inwestycji w odnawialne źródła energii. W projekcie nacisk położono na tworzenie innowacyjnych instrumentów finansowych, które będą działać jako dźwignia środków publicznych dostępnych dla władz regionalnych, odpowiedzialnych za zarządzanie funduszami UE.

Jednym z głównych rezultatów będzie stworzenie transnarodowego planu wdrażania programów finansowych i oceny inwestycji ze środków publicznych dla przemysłu oraz narzędzia on-line dostępnego dla podmiotów lokalnych, które pozwoli ocenić jakość inwestycji. Istotnymi elementami projektu będą również działania szkoleniowe i pilotażowe. W 9 różnych regionach Europy Środkowej przeprowadzone zostaną szkolenia dla podmiotów regionalnych – operatorów, będące doskonałą formą intensywnej wymiany wiedzy i doświadczenia. Natomiast w 5 regionach partnerskich przetestowane zostaną narzędzia oceny projektów i inwestycji realizacji działań pilotażowych.

 W dniach 14 – 15 września 2017 r. w Wenecji we Włoszech Lider Projektu – Wenecka Izba Handlu, Przemysłu, Rzemiosła i Rolnictwa, zorganizował pierwsze spotkanie w ramach projektu FIRECE podczas, którego omówiono główne cele i rezultaty jakie mają zostać osiągnięte w ramach projektu. Zaprezentowano i dyskutowano nt. działań dotyczących zarządzania projektem oraz związanych z promocją projektu i komunikacją pomiędzy Partnerami. Ponadto wybrani Partnerzy zaprezentowali przykłady dobrych praktyk związanych z instrumentami finansowymi wspierającymi gospodarkę niskoemisyjną w Niemczech, Czechach, Włoszech i Austrii.

 Więcej informacji już wkrótce na stronie projektu FIRECE oraz w zakładce Programy EWT – Program Interreg Europa Środkowa.

 W przypadku pytań można kontaktować się z koordynatorami projektu: Katarzyną Kiszczak, Oddział Europejskiej Współpracy Terytorialnej, Departament Polityki Regionalnej, tel. 81 44 16 869 oraz Tomaszem Harkotem i Adamem Głąbem, Oddział Realizacji Projektów, Regionalne Biuro Energii, tel. 81 53 71 620.