Wizyta Przedstawiciela Le Studium z Orleanu we Francji

W dniach 29 – 30 maja 2019 r. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego oraz Lubelskie Uczelnie: Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Medyczny w Lublinie oraz Politechnika Lubelska mieli przyjemność gościć Przedstawiciela Instytutu Le Studium z Orleanu we Francji.

Instytut Le Studium to jednostka odpowiadająca za wspieranie mobilności naukowej, jako czynnika rozwoju potencjału badawczo-rozwojowego Regionu Centralnego Dolnej Loary, realizująca programy współpracy/wymiany naukowej finansowane przez władze Regionu w następujących obszarach tematycznych: biofarmacja, kosmetologia, ekologia
i ochrona środowiska, odnawialne źródła energii.

W trakcie spotkania zaprezentowano Instytut i jego wpływ na politykę regionu, ale także szczegółowo omówiono programy realizowane przez Instytut, takie jak: research fellowship, visiting researcher, research professorship, research consortium oraz potencjalne obszary współpracy w ww. obszarach tematycznych. Oferta programowa Instytutu Le Studium wykracza poza zakres wsparcia wymiany naukowej proponowany przez MSCA Action i zwiększa szansę naukowców lubelskich uczelni na umiędzynarodowienie ich działalności badawczej, tak ze względu na formę organizacji pobytów zagranicznych (praca w ramach projektów Le Studium łączoną z pracą w jednostce macierzystej), jak i zbieżność obszarów tematycznych wskazanych przez obydwa regiony jako priorytetowe (biogospodarka/ medycyna-biofarmacja/ kosmetologia, energetyka niskoemisyjna – odnawialne źródła energii/ekologia).

Wizyta Przedstawiciela Le Studium w Lublinie to punkt kulminacyjny działań przygotowawczych poprzedzających decyzję o podjęciu współpracy, badających zainteresowanie programami mobilności naukowej wśród pracowników lubelskich uczelni, ale także diagnozujących elementy programów wspierania mobilności naukowej Instytutu Le Studium, które mogą być adaptowane przez Województwo Lubelskie za pośrednictwem projektu ELISE, w ramach którego działalność Instytutu upowszechniana jest jako dobra praktyka.