Prezentujemy  projekty wyłonione do dofinansowania w ramach działania 9.3 Rozwój przedsiębiorczości Regionalnego Programu Województwa Lubelskiego. Dzięki nim uzyskać można bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej obejmujące:

  • szkolenia oraz doradztwo (indywidualne i grupowe) umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej,
  • przyznanie środków finansowych w postaci dotacji bezzwrotnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej
  • wsparcie pomostowe (niefinansowe oraz finansowe).

Kto może wziąć udział w tych projektach?

– Osoby fizyczne w wieku 30 lat i więcej z terenu woj. lubelskiego, pozostające bez pracy (w tym zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne), zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu. 

Ww. osoby należą co najmniej do jednej z następujących grup:

  • osoby w wieku powyżej 50 roku życia,
  • kobiety,
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • osoby o niskich kwalifikacjach.

Wsparcie obejmuje w min. 5% osoby odchodzące z rolnictwa planujące rozpocząć prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej.

W załączonej tabeli zamieszczone są dane teleadresowe do firm realizujących te projekty. Dzięki nim uzyskać można więcej informacji. W pierwszej kolumnie podane są także okresy realizacji projektów.

Lista_projektów_-_9_3