Spotkanie podsumowujące I fazę realizacji projektu ELISE

W dniach 4-5 grudnia w Hamburgu odbyło się spotkanie partnerów projektu ELISE (Interreg Europa), podsumowujące I fazę jego realizacji.

Pierwszy dzień w całości został poświęcony zagadnieniom projektowym: zamknięciu I fazy, aktualizacji planów działania po ocenie śródokresowej oraz zasadom realizacji II fazy projektu, w tym w szczególności monitorowaniu wdrażania opracowanych przez poszczególne regiony planów działania. W trakcie spotkania partnerzy prezentowali zmiany, jakie do swoich planów działania wprowadzili w związku z oceną śródokresową dokonaną przez Wspólny Sekretariat. W przypadku Województwa Lubelskiego zmiany te dotyczyły poszerzenia programu akceleracyjnego NLAB o kolejną III edycję oraz dodania zarówno w przypadku programu akceleracyjnego jak i programu mobilności naukowej (faza badawcza) dodatkowych narzędzi monitoringowych w postaci lesson learnt workshop oraz monitoring committee.

Drugi dzień spotkania w Hamburgu miał charakter otwartej dyskusji partnerów projektu ELISE oraz zaproszonych gości, której przedmiotem były wyzwania i szanse innowacyjnych ekosystemów. Dyskusji o tyle ważnej, że celem projektu ELISE jest nie tylko wzmocnienie regionalnych ekosystemów life science, ale także opracowanie założeń dla europejskiego ekosystemu w tym obszarze. Dyskusję poprzedził keynote prof. Gerd Meier zu Koeckera na temat budowania i rozwijania strategii funkcjonowania klastra oraz prezentacje koordynatora projektu, Żanety Stasiskiene (propozycje zmian w poszczególnych ekosystemach life science) oraz Cecili Maini  (metodologia budowania planów działania wzmacniających regionalne ekosystemy life science). W toku dyskusji szczególnie ważne dla identyfikacji ograniczeń polityki klastrowej w poszczególnych regionach, ale także możliwości przezwyciężenia tych ograniczeń, które wskazują drogę do budowania ekosystemu była prezentacja przedstawiciela gospodarza spotkania klastra Life Science Nord – dr Thomasa Frahma. Główne aspekty dyskusji dotyczyły budowania portfolio działalności klastra w powiązaniu ze źródłami jego finansowania, kompetencji koordynatora klastra, zasad członkostwa w klastrze oraz wpływu polityk regionalnych w tym finansowania w ramach funduszy unijnych na rozwój klastrów. Propozycja zawarta w planie działania klastra Life Science Nord dotycząca budowania kompetencji zarządzania projektami badawczo- rozwojowymi w obszarze life science, w ramach struktur klastrowych, stanowiła wstęp do dyskusji, w jaki sposób kształtować kompetencje do budowania i zarządzania ekosystemem.