Nabór Wniosków – „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Zarząd Województwa Lubelskiego informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Termin składania wniosków: od 28.04.2017 r. do 21.06.2017 r.

Miejsce składania wniosków: Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, ulica Marii Curie-Skłodowskiej 3, 20-029 Lublin, pokój 5.519.

Tryb składania wniosków: wniosek składa w formie pisemnej w miejscu wskazanym wyżej albo przez nadanie rejestrowanej przesyłki pocztowej za pomocą operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113 z późn. zm.), w miejscu i terminie wskazanym wyżej, w dni robocze w godzinach 8.00 do 15.00. W przypadku złożenia wniosku o przyznanie pomocy przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora, za dzień złożenia wniosku uznaje się dzień, w którym nadano tę przesyłkę.

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy zostały zamieszczone na stronie:
www.lubelskie.pl oraz www.prow.lubelskie.pl.

 

do-pobraniaDO POBRANIA